Hợp đồng thuê Luật sư bào chữa.

Ngày 07/12/2018

 -  1775 Lượt xem

ảnh minh họa - Hotline : 0909991815

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________
 
HỢP  ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ 
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị can, bị cáo
_________________
Số :      / HĐDVPL/BC.20. . . 
 
- Căn cứ bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 /11/2015
- Căn cứ  Bộ luật tố tụng hình sự nước CHXHCN Việt Nam 2015
- Căn cứ Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012
- Căn cứ chức năng Công ty Luật TNHH VLK
- Theo yêu cầu của . . . . .
Hôm nay, ngày      tháng       năm 20. . ., chúng tôi gồm có. 
 
Bên thuê Luật sư (Bên A)
- Họ và tên
- CMND số
- Thường trú 
Bên Luật sư (Bên B)
- CÔNG TY LUẬT TNHH VLK
- Địa chỉ      :  197 Tô Hiến Thành, phường 13. quận 10, Tp.HCM
- GPĐKHĐ      :
- Đại diện PL   : Ls Nguyễn Văn Trung  - Chức danh : Giám đốc 
- Điện thoại : 0909 991815
- Mã số thuế :
- Tài khoản : Công ty Luật
 
Điều 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC
1. Bên A thuê Luật sư bên B tham gia tố tụng bào chữa cho :
Họ và tên  
CMND số  
Thường trú  
Phạm tội  
Tòa án  
2. Luật sư bên B là ông Luật sư Nguyễn Văn Trung
3. Luật sư nhận tham gia bào chữa cấp sơ thẩm (hoặc phúc thẩm nếu có)
Điều 2: PHÍ LUẬT SƯ VÀ CÁCH THỨC THANH TOÁN.
1. Bên A thuê Luật sư bào chữa cho (bị can, bị cáo) mức phí là: . . . . đồng và 10% thuế VAT bên B phải thanh toán.
2. Phí thuê Luật sư được thanh toán như sau :
    a. ½ tiền phí ngay khi hai bên A & bên B ký hợp đồng .
    b. ½ tiền phí còn lại. Bên A phải thanh toán cho bên B trước 6 ngày khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử.
Điều 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
1. Thuê Luật sư bào chữa cho mình.
2. Trình bày tình tiết vụ án, cung cấp chứng cứ, tài liệu liên quan vụ án đầy đủ cho Luật sư và chịu trách nhiệm về tính trung thực của chứng cứ, tài liệu đã cung cấp .
3. Người nhà bị can, bị cáo thông báo kịp thời cho Luật sư biết về thời gian và địa điểm mở phiên tòa cũng như những thông tin khác trong quá trình xét xử.
4. Trả phí thuê Luật đúng như thỏa thuận. Trường hợp bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng thì không được đòi lại phí đã thanh toán cho Luật sư trước đó.
5. Nộp tiền án phí, lệ phí và chi phí theo quy định của pháp luật (nếu có)
Điều 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B
1. Nhận tham gia tố tụng bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho (bị can, bị cáo). Giấy yêu cầu tham gia tố tụng bào chữa là điều khoản không tách rời của hợp đồng này.
2. Tiếp nhận, nghiên cứu chứng cứ, giấy tờ liên quan vụ án, đưa ra phương án tối ưu để bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho (bị can, bị cáo).
3. Tham gia tố tụng bào chữa cho (bị can, bị cáo) khi có giấy chứng nhận tham gia bào chữa của cơ quan tiến hành tố tụng cấp cho bên B.
4. Trách nhiệm của bên B chỉ giới hạn trọng phạm vi nội dung của hợp đồng này.
5. Giữ bí mật các thông tin liên quan đến bên A mà Luật sư biết được trong quá trình thực hiện hợp đồng (trừ những hành vi liên quan đến xâm phạm an ninh quốc gia).
6. Luật sư cam kết sẽ thực hiện công việc bằng tinh thần và trách nhiệm cao nhất .
7. Luật sư không có nghĩa vụ thông báo về tác nghiệp cho bên A . 
8. Nhận phí từ bên thuê Luật sư.
9. Hoàn trả lại tiền phí đã nhận cho Bên A trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng.
10. Luật sư tham gia tố tụng bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho (bị can, bị cáo) có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 73 đến Điều 79 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Luật luật sư 2006 và theo quy định của luật khác
Điều 5: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG
Hợp đồng có hiệu lực kể từ khi hai bên cùng ký và bên A thanh toán tiền phí theo điểm a, khoản 2 Điều 2 của Hợp đồng này. Hợp đồng kết thúc một trong các trường hợp sau :
1. Vụ án được xét xử bằng Bản án có hiệu lực thi hành.
2. Vụ án bị đình chỉ không xét xử.
3. Bên thê Luật sư và Luật sư thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.
Điều 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
1. Hai bên thực hiện các thỏa thuận trong hợp đồng. Có phát sinh mâu thuẩn thì hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết trên tinh thần xây dựng. 
2. Có tranh chấp thì đưa ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét xử.
3. Hợp đồng được lập thành hai bản, mỗi bản có ba trang, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ một bản để thực hiện.
 
 
               BÊN B                                                                                                       BÊN A
  CÔNG TY LUẬT VLK
            Giám đốc
 
 
 
Luật sư Nguyễn Văn Trung
 
 
Luật sư Nguyễn Văn Trung
197 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
  www.luatsuvlk.com