Hợp đồng tư vấn pháp luật thường xuyên

Ngày 07/12/2018

 -  1690 Lượt xem

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------o0o---------

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Tư vấp pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp

Số : …/20. . ./TVPLTX

 

- Căn cứ bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 /11/2015.

- Căn cứ Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012.

- Căn cứ chức năng của Công ty Luật VLK

Theo yêu cầu của . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Hôm nay, ngày    tháng    năm 20…, tại Công ty Luật V.LK, chúng tôi gồm:

Bên thuê Luật sư (doanh nghiệp)

- Doanh nghiệp        :…………………..

- Địa chỉ                   : ………………………

- GCNĐKKD số      : …………………….

- Đại diện PL           :…………………….

- Điện thoại              :……………….

- Mã số thuế             : ………………………

Bên Luật sư (Luật sư)

- CÔNG TY LUẬT TNHH VLK

- Địa chỉ                   : 197 Tô Hiến Thành, phường 13. quận 10, Tp.HCM

- GPĐKHĐ số         :

- Đại diện PL           : Luật sư Nguyễn Văn Trung  - Chức danh : Giám đốc

- Mã số thuế             :

- Điện thoại              : 0909 991815

- Tài khoản              : Công ty Luật       

Hai bên A, B thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau :

Điều 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC.

 1. Bên doanh nghiệp thuê Luật sư tư vấn pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động, sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp khi có yêu cầu.
 2. Các lĩnh vực Luật sư đảm trách tư vấn :
 1. Tư vấn giải quyết mọi vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh hằng ngày của doanh nghiệp;
 2. Giải đáp mọi thắc mắc pháp luật cho doanh nghiệp về thuế, hợp đồng, lao động, bảo hiểm, đầu tư, bất động sản, xuất nhập khẩu,…;
 3. Cung cấp, cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;
 4. Xây dựng các mẫu văn bản, nội quy cho doanh nghiệp;
 5. Tư vấn, soạn thảo, ký kết, đàm phán các loại hợp đồng;
 6. Soạn thảo các loại văn bản pháp lý, kiểm tra nội dung văn bản do doanh nghiệp phát hành và của các đối tác gửi đến doanh nghiệp, đánh giá các vấn đề pháp lý phòng tránh rủi ro cho doanh nghiệp;
 7. Tư vấn giải quyết các tranh chấp cho doanh nghiệp, luật sư riêng cho doanh nghiệp;
 8. Tư vấn xử lý các tình huống pháp lý phức tạp trong hoạt động kinh doanh;
 9. Tư vấn, hướng dẫn các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;
 10. Tư vấn, soạn thảo nội quy, thỏa ước lao động tập thể, quy chế quản lý nội bộ của doanh nghiệp;
 11. Tư vấn, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu (logo), sáng chế, giải pháp hữu ích, đăng ký nhượng quyền thương mại (Lixang, Frichises);
 12. Tư vấn, giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt động của doanh nghiệp, luật sư riêng bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp;
 13. Đại diện theo ủy quyền hoặc cử Luật sư tham gia bào chữa/ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp;
 14. Tư vấn tổ chức, quản lý nội bộ doanh nghiệp;
 15. Tư vấn các quy định của pháp luật về cạnh tranh, hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh, các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng cáo, luật sư riêng giải quyết cạnh tranh cho công ty;
 16. Tư vấn các quy định của pháp luật về thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, hoạt động đại lý,…;
 17. Tư vấn và giải quyết các vấn đề pháp lý khác... liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp

ĐIỀU 2 : HÌNH THỨC, THỜI GIAN THỰC HIỆN TƯ VẤN

Hình thức tư vấn được thực hiện bằng hình 02 thức :

1. Tư vấn gián tiếp: Là hình thức tư vấn Luật sư thông qua các phương tiện thông tin liên lạc như : văn bản, thư điện tử, điện thoại, zalo, emai… trả lời, truyền đạt kiến thức pháp luật khi bên doanh nghiệp yêu cầu.

2. Tư vấn trực tiếp: Là hình thức hai bên Luật sư và doanh nghiệp gặp trực tiếp hỏi và trả lời, truyền đạt kiến thức pháp luật khi bên doanh nghiệp yêu cầu.

Trường hợp tư vấn trực tiếp ngoài trụ sở Văn phòng Luật sư thì bên doanh nghiệp phải trả tiền phí phương tiện đi lại cho Luật sư. (tiền phí Luật sư được thỏa thuận ). Thời gian, địa điểm tư vấn ở bên ngoài trụ sở văn phòng Luật sư được bên doanh nghiệp sẽ báo trước một thời gian hợp lý.

3. Thời gian thực hiện tư vấn : Trường hợp sự việc đơn giản Luật sư sẽ tư vấn ngay trong giờ hành chính khi bên A có yêu cầu. (Giờ hành chính được xác định từ 8h sáng đến 17h trong ngày). Trường hợp sự việc phức tạp, Luật sư sẽ tư vấn cho bên doanh nghiệp trong thời gian hợp lý nhưng không chậm quá 12 tiếng đồng hồ kể từ khi có yêu cầu tư vấn từ bên doanh nghiệp.

ĐIỀU 3 : CÔNG VIỆC PHÁT SINH NGOÀI HỢP ĐỒNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT .

Trường hợp có phát sinh công việc ngoài hợp đồng tư vấn pháp luật thì hai bên Luật sư và doanh nghiệp sẽ thỏa thuận bằng một Hợp đồng pháp lý vụ việc khác. Phí Luật sư để thực hiện Hợp đồng pháp lý vụ việc được hai bên thỏa thuận. Công việc phát sinh ngoài Hợp đồng tư vấn pháp luật thường xuyên có thể là:

1

Luật sư tham gia các buổi họp nội bộ của doanh nghiệp…

2

Tham mưu giải quyết các vấn đề mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ có liên quan đến hoat đông kinh doanh của doanh nghiệp…

3

Luật sư đại diện ủy quyền cho doanh nghiệp làm việc với đối tác, khách hàng, cơ quan hành chính nhà nước .

4

Luật sư đại diện ủy quyền cho doanh nghiệp giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp…

5

Đại diện ủy quyền cho doanh nghiệp trong các vụ kiện, tranh chấp tại tòa án.

6

Luật sư tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp các vụ tranh chấp dân sự, thương mại, kinh tế, lao động ; Thủ tục phá sản doanh nghiệp; Bào chữa hình sự …

7

Thực hiện các dịch vụ pháp lý liên quan đến thủ tục hành chính như: Đăng ký thành lập, thay đổi doanh nghiệp, Đăng ký giấy phép con cho doanh nghiệp…, Thủ tục giải thể doanh nghiệp …

8

Soạn thảo hợp đồng, đơn từ hành chính…

9

Các dịch vụ pháp lý khác theo luật định …

ĐIỀU 4 : PHÍ LUẬT SƯ VÀ CÁCH THỨC THANH TOÁN.

1.   Tiền phí Luật sư :

Bên doanh nghiệp trả phí cho Luật sư mỗi tháng để thực hiện công việc tư vấn được quy định tại Điều 1 và khoản 1, khoản 2, Điều 2 của hợp đồng này là :

a-   Phí luật sư : ( Luật sư & doanh nghiệp thỏa thuận nhưng không dưới 500.000 đồng/tháng)

b-   10% thuế VAT            :                   đồng

c-   Tổng cộng                   :                   đồng  

2. Thanh toán :

a-   Thanh toán vào ngày 30 mỗi tháng. Thanh toán bằng tiền mặt tại địa chỉ của Luật sư , hoặc chuyển vào tài khỏan của Công ty Luật V.LK.

b-   Chứng từ thanh toán là phiếu thu, hóa đơn giá trị gia tăng, giấy tờ chuyển khoản theo quy định chung của Bộ Tài chính.

ĐIỀU 5 : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN DOANH NGHIỆP

 1. Quyền thuê Luật sư tư vấn pháp luật và nhận kết quả tư vấn kiệp thời và chính xác.
 2. Cung cấp cho Luật sư những thông tin, giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc tư vấn.
 3. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin, giấy tờ, tài liệu liên quan đã cung cấp để phục vụ việc tư vấn.
 4. Thanh toán phí tư vấn đã thỏa thuận, trường hợp chậm thanh toán tiền phí tư vấn từ 07 ngày kể từ ngày 30 mỗi tháng thì Luật sư có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, đồng thời bên doanh nghiệp phải thanh toán toàn bộ số tiền phí còn lại chưa thanh toán cho Luật sư .

ĐIỀU 6 : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

 1. Quyền yêu cầu bên doanh nghiệp cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu liên quan phục vụ công việc tư vấn.
 2. Tư vấn kịp thời và đúng pháp luật .
 3. Nhận phí tư vấn như thỏa thuận.
 4. Giữ bí mật các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của bên doanh nghiệp mà mình biết được trong quá trình thực hiện hợp đồng.

ĐIỀU 7 : GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

 1. Hai Bên thực hiện nghiêm chỉnh các thỏa thuận trong hợp đồng. Có phát sinh mâu thuẩn thì hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết trên tinh thần xây dựng.
 2. Có tranh chấp thì đưa ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét xử.

ĐIỀU 8 : THỜI HẠN & HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

 1. Hợp đồng không xác định thời hạn và có hiệu lực kể từ khi hai bên cùng ký.
 2. Hai bên có thể chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào không cần biết lý do, nhưng phải có thông báo bằng văn bản trước 07 ngày trước khi chấm dứt hợp đồng, nếu không có thông báo đề nghị chấm dứt hợp đồng thì mặt nhiên hợp đồng này vẫn còn hiệu lực, quyền và nghĩa vụ của hai bên LuẬt sư và doanh nghiệp vẫn còn phát sinh.

ĐIỀU 9 : ĐIỀU KHỎAN CHUNG

 1. Hai bên cam kết thực hiện các thỏa thuận hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực giải quyết trên cơ sở cùng có lợi.
 2. Khi có những nội dung mới phát sinh cần bổ sung, hai bên cùng bàn bạc bổ sung bằng phụ lục hợp đồng, phụ lục hợp đồng là điều khoản không tách rời của hợp đồng này và hai bên có trách nhiệm cùng thực hiện.
 3. Hợp đồng được lập thành hai (02) bản, mỗi bản gồm 04 trang, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một ( 01) bản để theo dõi và thực hiện.

                                   BÊN LUẬT SƯ                                                                     BÊN DOANH NGHIỆP

                                    CÔNG TY LUẬT TNHH VLK                                        .

                                    Giám đốc                                   

 

                             

                     Luật sư Nguyễn Văn Trung

Luật sư Nguyễn Văn Trung
197 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
  www.luatsuvlk.com