Hợp đồng thuê Luật sư tranh tụng.

Ngày 06/12/2018

 -  1667 Lượt xem

ảnh minh họa - Hotline : 0909991815

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HỢP  ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Luật sư tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

Số :. . . / HĐDVPL/DS/20. . .

- Căn cứ bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 /11/2015;

- Căn cứ  Bộ luật tố tụng dân sự nước CHXHCN việt nam 2015
- Căn cứ Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012
- Căn cứ chức năng của Công ty Luật TNHH VLK
Theo yêu cầu của . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hôm nay, ngày    tháng    năm 20…, tại Công ty Luật TNHH VLK, chúng tôi :
 
Bên thuê Luật sư (Bên A)
- Doanh nghiệp :………………….. 
- Địa chỉ : ………………………
- GCNĐKKD số : …………………….
- Đại diện PL :……………………. 
- Điện thoại :………………. 
- Mã số thuế : ………………………
Bên Luật sư (Bên B)
- CÔNG TY LUẬT TNHH VLK
- Địa chỉ : 197 Tô Hiến Thành, phường 13. quận 10, Tp.HCM
- GPĐKHĐ số
- Đại diện PL : Ls Nguyễn Văn Trung  - Chức danh : Giám đốc 
- Điện thoại : 0909 991815       
- Mã số thuế :
- Tài khoản : Công ty Luật TNHH VLK
Hai bên A, B thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau :
 
Điều 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC.
1. Bên A thuê Luật sư bên B bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bên A trong vụ kiện . . . . . .giữa Bên A với  . . . . . . . . . tại Tòa án . . . . .
2. Công việc Luật sư bên B đảm nhận quy định tại khoản 1 Điều 1 của hợp đồng này như sau :
a. Hướng dẫn làm đơn khởi kiện, 
b. Hướng dẫn nộp đơn khởi kiện,
c. Tham gia vụ kiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên A theo luật định.  
3. Bên A thuê Luật sư bên B tham gia vụ kiện ở cấp sơ thẩm và (cấp phúc thẩm nếu có).
Điều 2: PHÍ LUẬT SƯ VÀ CÁCH THỨC THANH TOÁN.
1. Bên A thanh toán phí thuê Luật sư cho vụ kiện này số tiền là : . . . . . đồng và 10% thuế VAT.
2.  Phí thuê Luật sư được thanh toán như sau :
a. Thanh toán ½ tiền phí ngay khi Hợp đồng được ký kết, số tiền là :. . . . . . .đồng
b. Thanh toán ½ tiền phí phần còn lại khi vụ kiện đã có Quyết định hoặc Bản án có hiệu lực thi hành, số tiền là: . . . . . . đồng.
c. Nếu vụ kiện giải quyết bằng hòa giải mà không khởi kiện thì Luật sư không thu ½ phần phí còn lại.
d. Bên B đòi được tiền lãi từ nợ gốc thì được hưởng 10% từ tiền lãi đòi được .
e. Chứng từ thanh toán là phiếu thu, hóa đơn giá trị gia tăng hoặc chứng từ chuyển khoản.
a. Thanh toán trực tiếp bằng tiền VNĐ hoặc vào tài khoản của Công ty Luật TNHH VLK
Điều 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
1. Thuê Luật sư tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.
2. Cung cấp chứng cứ, giấy tờ liên quan vụ kiện cho Luật sư và chịu trách nhiệm về tính trung thực của chứng cứ, giấy tờ liên quan đã cung cấp .
3. Thông báo kịp thời cho Luật sư biết thời gian, địa điểm mở phiên tòa cũng như những thông tin khác của Tòa án gửi cho bên A trong quá trình xét xử.
4. Thanh toán tiền phí thuê Luật sư đủ và đúng thời hạn như thỏa thuận tại Điều 2 của hợp đồng này.
5. Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với Luật sư, nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng thì không được đòi lại tiền phí đã thanh toán trước đó cho Luật sư, đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo bằng văn bản.
6. Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng ở giai đoạn vụ kiện đã ra Quyết định hoặc Bản án có hiệu lực thi hành thì phải thanh toán đầy đủ tiền phí thuê  Luật sư.
7. Nộp tiền tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí và chi phí theo quy định của pháp luật (nếu có).
8. Bên A có các quyền và nghĩa vụ của đương sự khi tham vụ kiện được quy định tại tại Điều 70, Điều 71 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015
Điều 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B
1. Tham gia vụ kiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bên A. Giấy yêu cầu tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp là điều khoản không tách rời của hợp đồng này.
2. Tham gia vụ kiện khi có giấy chứng nhận của cơ quan tiến hành tố tụng cấp cho luật sư .
3. Nghiên cứu chứng cứ, giấy tờ liên liên quan vụ kiện, đưa ra phương án tối ưu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bên A.
4. Trách nhiệm của Luật sư chỉ giới hạn trọng phạm vi vụ kiện.
5. Giữ bí mật thông tin liên quan đến bên A mà Luật sư biết được trong quá trình thực hiện hợp đồng.
6. Luật sư thực hiện công việc bằng tinh thần và trách nhiệm cao nhất .
7. Luật sư không có nghĩa vụ thông báo về tác nghiệp cho bên A . 
8. Nhận phí từ bên A.
9. Hoàn trả lại tiền phí đã nhận cho bên A trong trường hợp bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng.
10. Luật sư tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bên A có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại tại Điều  Điều 76 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Luật luật sư và theo quy định pháp luật khác.
Điều 5: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG
Hợp đồng có hiệu lực kể từ khi hai bên cùng ký và bên A thanh toán tiền phí theo điểm a, khoản 3 Điều 2 của Hợp đồng này. Hợp đồng kết thúc khi xảy ra một trong các trường hợp sau :
1. Các đượng sự trong vụ kiện đã có sự đồng thuận không tiếp tục giải quyết tranh chấp nữa.
2. Vụ kiện được xét xử bằng một quyết định hoặc bản án đã có hiệu lực .
3. Bên A và bên B thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.
4. Mặc nhiên hợp đồng chấm dứt khi một trong hai bên của hợp đồng không còn tồn tại (chết, giải thể)
Điều 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
1. Hai Bên thực hiện nghiêm chỉnh các thỏa thuận trong hợp đồng. Có phát sinh mâu thuẩn thì hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết trên tinh thần xây dựng. 
2. Có tranh chấp thì đưa ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét xử.
3. Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bản có 03 trang, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện.
 

                    BÊN B                                                                                    BÊN A

        CÔNG TY LUẬT TNHH VLK                                                   CÔNG TY ..............

                        Giám đốc                                                                                Giám đốc

 

 

 

        Luật sư Nguyễn Văn Trung 

Luật sư Nguyễn Văn Trung
197 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
  www.luatsuvlk.com